2016 Energy Storage Materials Outstanding Reviewers

Energy Storage Materials is delighted to announce the recipients of the 2016 Outstanding Reviewer awards for excellence in reviewing in 2016.

Congratulations to:

·         Dr. Da-Wei Wang
·         Dr. Guang-Min Zhou
·         Dr. Qiang Zhang
·         Dr. Wei Lv
·         Dr. Zhe Weng
·         Dr. Duy Tho Pham
·         Prof. Jang-Kyo Kim
·         Miss Ruopian Fang
·         Dr. Yong-Sheng Hu
·         Dr. Zhong-Shuai Wu

Prof. Hui-Ming Cheng, Editor-in-Chief of Energy Storage Materials.

Dr. Liliana Birla, Publisher, Elsevier