We are delighted to announce that the first issue of Energy Storage Materials is now freely available to download onScienceDirect.

Energy Storage Materials is an international multidisciplinary forum for communicating scientific and technological advances in the field of materials for any kind of energy storage. The journal reports significant new findings related to the formation, fabrication, textures, structures, properties, performances, and technological applications of materials and their devices for energy storage such as Thermal, Electrochemical, Chemical, Electrical, magnetic, and Mechanical Energy Storage. These materials can be inorganic (metallic or non-metallic) materials, organic materials, or their hybrids/ composites.

Download the first issue.

Papers include:

Editorial

On Energy
Ji Liang, Feng Li, Hui-Ming Cheng

Discussion

Energy storage materials: A perspective
John B. Goodenough

Review paper

Graphene materials for lithium–sulfur batteries
Mingpeng Yu, Rui Li, Mingmao Wu, Gaoquan Shi

Recent advances in designing and fabrication of planar micro-supercapacitors for on-chip energy storage
Haibo Hu, Zhibin Pei, Changhui Ye

Multi-functional separator/interlayer system for high-stable lithium-sulfur batteries: Progress and prospects
Jia-Qi Huang, Qiang Zhang, Fei Wei

Full length article

Intercalation of cations into partially reduced molybdenum oxide for high-rate pseudocapacitors
Xu Xiao, Chuanfang (John) Zhang, Shizhe Lin, Liang Huang, Zhimi Hu, Yongliang Cheng, Tianqi Li, Wenming Qiao, Donghui Long, Yunhui Huang, Liqiang Mai, Yury Gogotsi, Jun Zhou

Scalable and rapid Far Infrared reduction of graphene oxide for high performance lithium ion batteries
Feng Xiang, Rahul Mukherjee, Jing Zhong, Yuan Xia, Ningyu Gu, Zhenyu Yang, Nikhil Koratkar

Ionic liquid-assisted synthesis of N/S-double doped graphene microwires for oxygen evolution and Zn–air batteries
Sheng Chen, Jingjing Duan, Yao Zheng, Xuemin Chen, Xi Wen Du, Mietek Jaroniec, Shi-Zhang Qiao

In-situ TEM examination and exceptional long-term cyclic stability of ultrafine Fe3O4 nanocrystal/carbon nanofiber composite electrodes
Zheng-Long Xu, Biao Zhang, Yang Gang, Ke Cao, Mohammad Akbari Garakani, Sara Abouali, Jiaqiang Huang, Jian-Qiu Huang, Elham Kamali Heidari, Hongtao Wang, Jang-Kyo Kim

Pseudocapacitance of zeolite-templated carbon in organic electrolytes
Khanin Nueangnoraj, Hirotomo Nishihara, Takafumi Ishii, Norihisa Yamamoto, Hiroyuki Itoi, Raúl Berenguer, Ramiro Ruiz-Rosas, Diego Cazorla-Amorós, Emilia Morallón, Masashi Ito, Takashi Kyotani

Densely stacked bubble-pillared graphene blocks for high volumetric performance supercapacitors
Qian Wang, Jun Yan, Zelin Dong, Liangti Qu, Zhuangjun Fan

Lithium-substituted sodium layered transition metal oxide fibers as cathodes for sodium-ion batteries
Yao Lu, Meltem Yanilmaz, Chen Chen, Yeqian Ge, Mahmut Dirican, Jiadeng Zhu, Yongqiang Li, Xiangwu Zhang

Tuning and understanding the supercapacitance of heteroatom-doped graphene
Yingke Zhou, Xiao Xu, Bin Shan, Yanwei Wen, Tingting Jiang, Jiming Lu, Shaowei Zhang, David P. Wilkinson, Jiujun Zhang, Yunhui Huang

Ultrafast high-volumetric sodium storage of folded-graphene electrodes through surface-induced redox reactions
Jun Zhang, Wei Lv, Ying Tao, Yan-Bing He, Da-Wei Wang, Cong-Hui You, Baohua Li, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang

Binder-free activated graphene compact films for all-solid-state micro-supercapacitors with high areal and volumetric capacitances
Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang, Lili Zhang, Jakob B. Wagner, Xinliang Feng, Klaus Müllen

A smart self-regenerative lithium ion supercapacitor with a real-time safety monitor
Xu-Yi Shan, Yuzuo Wang, Da-Wei Wang, Zhe Weng, Feng Li, Hui-Ming Cheng

Excellent performance of Fe3O4-perforated graphene composite as promising anode in practical Li-ion configuration with LiMn2O4
Anil Suryawanshi, Vanchiappan Aravindan, Dattakumar Mhamane, Poonam Yadav, Shankar Patil, Srinivasan Madhavi, Satishchandra Ogale

DOWNLOAD THE FULL ISSUE HERE